+420 608 818 618       kancelar@martinblohon.cz

uvodni stranka

O mně

Při poskytování právních služeb se zaměřuji nejen na občanské a obchodní právo, ale rovněž i na právo pracovní a trestní. Zajišťuji tedy nejen právní vymáhání pohledávek klientů a obranu klientů proti neoprávněně vzneseným nárokům jiných osob, ale rovněž i komplexní obhajobou v trestním řízení. Na žádost klienta se zúčastňuji jednání s protistranou a případně i s obchodními partnery.

V letech 2001 až 2006 jsem absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Po získání titulu Mgr. jsem následně od roku 2007 do března 2019 působil v advokátní kanceláři JUDr. Jiřího Lukáše, a to nejdříve jako advokátní koncipient a od roku 2011 po úspěšném složení advokátních zkoušek jako samostatný spolupracující advokát. V dubnu roku 2019 jsem pak založil samostatnou vlastní advokátní kancelář v České Třebové.

Právní služby

Občanské právo

 • příprava všech typů smluv upravených Občanským zákoníkem a jejich připomínkování (např. kupní smlouva, darovací smlouva, nájemní smlouva, smlouva o dílo, půjčka)
 • zastupování klienta před soudem ve všech civilních řízeních
 • vymáhání pohledávek klienta soudně a exekučně
 • obrana klienta proti neoprávněně vzneseným nárokům jiných osob
 • náhrada škody a vydání bezdůvodného obohacení

Obchodní právo

 • příprava všech typů smluv obchodní povahy pro podnikatele
 • řešení sporů z podnikatelských vztahů
 • zakládání obchodních společností
 • změny obchodních společností – změna statutárních orgánů, převody podílů a akcií
 • zápisy do obchodního rejstříku
 • fúze, odštěpení a změna právní formy obchodních společností
 • insolvenční uplatnění pohledávek klienta

Právo nemovitostí

 • převody vlastnického práva k nemovitostem – sepsání kupní nebo darovací smlouvy na byt, dům nebo pozemek
 • zajištění zápisu změny vlastníka v katastru nemovitostí
 • advokátní úschova peněžních prostředků a listin
 • problematika věcných práv k cizím nemovitostem (věcná břemena, zástavní právo, právo stavby)
 • řešení sousedských sporů

Rodinné právo

 • právní poradenství včetně přípravy soudních podání a zastupování v řízení
 • rozvod manželství ať už v podobě sporného či nesporného rozvodu
 • vypořádání společného jmění manželů (SJM)
 • úprava práv a povinnosti k dětem, ať už v souvislosti s rozvodovou situaci či jinou, vyživovací povinnost mezi rodiči a dětmi, mezi manžely apod.

Pracovní právo

 • příprava a revize pracovněprávní dokumentace včetně pracovních smluv, mzdových či vnitřních předpisu apod.
 • spory o neplatnost zrušení pracovního poměru (výpovědí, okamžitým zrušením)
 • sepis a poradenství v rámci ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnance i zaměstnavatele.

Trestní právo

 • obhajoba ve trestním řízení
 • obhajoba v rámci dopravních nehod včetně přípravného řízení před PČR, včetně komunikace s pojišťovnou
 • zastupování poškozených trestným činem v rámci trestního řízení včetně připojení se s nárokem na náhradu škody a nemajetkové újmy do trestního řízení
 • uplatnění nároku poškozeného na náhradu škody vůči pojišťovně škůdce či České kanceláři pojistitelů

Cena za právní služby

Cena za právní služby advokáta je vždy mezi klientem a advokátem sjednána předem. Výše ceny je odvislá od věcné a časové náročnosti klientem požadovaných služeb a je určena jako mimosmluvní odměna nebo jako smluvní odměna.


Mimosmluvní odměna
je stanovena dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif. Mimosmluvní odměna je účtována, pokud není ujednána výše odměny (smluvní odměna).

Smluvní odměna je účtována zpravidla na základě dohodnuté hodinové sazby. Po domluvě s klientem může být smluvní odměna též stanovena jako odměna úkonová (za určitý jeden úkon), paušální (měsíční paušál služeb ve zvýhodněné sazbě) nebo jako podílová (podíl z hodnoty výsledku pro klienta).

Orgánem určeným k  mimosoudnímu řešení sporu mezi advokátem a spotřebitelem je Česká advokátní komora (www.cak.cz).

Kontakt

Advokátní kancelář Mgr. Martin Blohoň

Masarykova 1293
560 02 Česká Třebová.

+420 608 818 618
kancelar@martinblohon.cz